เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแพร่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น   
ที่ทำการปกครองอำเภอสอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแพร่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น   
ที่ทำการปกครองอำเภอสอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %