เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพะเยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจุน   25,84334,17364,64537,62139,34049,436-45.58 %-15.12 %23.53 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงม่วน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้   
ที่ทำการปกครองอำเภอปง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูกามยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ   
รวม25,84334,17364,64537,62139,34049,436-45.58 %-15.12 %23.53 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพะเยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจุน   11,31515,04218,2566,9634,2938,30838.46 %71.46 %54.49 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงม่วน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้   
ที่ทำการปกครองอำเภอปง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูกามยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ   
รวม11,31515,04218,2566,9634,2938,30838.46 %71.46 %54.49 %