เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม   78,56580,33479,96743,72657,61148,09744.34 %28.28 %39.85 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า   62,40664,80371,35538,48743,24745,61238.33 %33.26 %36.08 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย   61,11068,16281,77557,30558,64850,6396.23 %13.96 %38.08 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง   43,90543,72250,09944,61342,86738,669-1.61 %1.96 %22.82 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย   57,43756,44054,54343,52038,24036,52424.23 %32.25 %33.04 %
รวม303,424313,460337,739227,650240,613219,54124.97 %23.24 %35.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม   26,68926,77927,0077,2846,5427,17272.71 %75.57 %73.45 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า   18,68319,42522,8106,1025,6744,60867.34 %70.79 %79.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย   18,19022,16527,3757,71551,0876,91257.59 %-130.49 %74.75 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง   16,15516,15519,0457,1789,83613,13955.56 %39.11 %31.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย   22,52122,06521,3814,9139,9159,75278.18 %55.07 %54.39 %
รวม102,239106,589117,61833,19383,05341,58267.53 %22.08 %64.65 %