เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว   153,232140,573118,39452,12862,19141,26065.98 %55.76 %65.15 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง   55,203147,500131,86372,46667,99556,259-31.27 %53.90 %57.34 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว   
รวม208,435288,074250,257124,593130,18697,51940.22 %54.81 %61.03 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว   
ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง   11,37011,59811,4916,0646,6315,60146.67 %42.83 %51.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว   
รวม11,37011,59811,4916,0646,6315,60146.67 %42.83 %51.25 %