เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว   
ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว   
ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %