เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่   70,61672,14576,37966,03063,85952,8926.49 %11.49 %30.75 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี   91,41291,50889,06559,01259,44950,41635.44 %35.03 %43.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง   58,15750,57655,70033,75837,53239,31841.95 %25.79 %29.41 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต   
รวม220,185214,229221,143158,800160,840142,62627.88 %24.92 %35.51 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี   10,47410,41710,4175,1016,0065,86651.29 %42.35 %43.69 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง   10,9117,43111,3101,9032,6241,80482.56 %64.69 %84.05 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต   
รวม21,38517,84821,7277,0058,6307,67067.24 %51.65 %64.70 %