เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก   
ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี   44,57444,27153,33780,50774,14880,543-80.61 %-67.49 %-51.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา   
ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย   
รวม44,57444,27153,33780,50774,14880,543-80.61 %-67.49 %-51.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก   
ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี   7,4997,95611,6076,0566,3366,10519.24 %20.35 %47.40 %
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา   
ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย   
รวม7,4997,95611,6076,0566,3366,10519.24 %20.35 %47.40 %