เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %