เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %