เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ   65,61561,43864,15934,86455,00351,10546.87 %10.47 %20.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน   69,55269,37874,80456,63354,53757,78118.58 %21.39 %22.76 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ   70,99867,20369,65161,46160,49647,46113.43 %9.98 %31.86 %
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา   
รวม206,165198,019208,614152,958170,036156,34725.81 %14.13 %25.05 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ   19,50419,54221,3878,8718,1036,63954.52 %58.54 %68.96 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน   15,72415,89517,6073,9384,9186,32074.96 %69.06 %64.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ   11,56412,30612,8386,2105,4595,11546.30 %55.64 %60.16 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา   
รวม46,79247,74351,83219,01918,48018,07459.35 %61.29 %65.13 %