เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า   64,78569,74566,74168,12567,76172,763-5.16 %2.85 %-9.02 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์   43,16445,40352,71634,71935,72936,19119.56 %21.31 %31.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ   
ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง   
รวม107,948115,148119,457102,844103,490108,9544.73 %10.12 %8.79 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า   14,70616,58816,3988,0878,5608,03145.01 %48.40 %51.02 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์   8,7326,89810,5684,5855,4324,29547.49 %21.25 %59.36 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ   
ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง   
รวม23,43823,48626,96612,67213,99212,32645.93 %40.42 %54.29 %