เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอ่างทอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง   53,15152,21673,87479,19580,78373,651-49.00 %-54.71 %0.30 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้   
ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา   
รวม53,15152,21673,87479,19580,78373,651-49.00 %-54.71 %0.30 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอ่างทอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง   11,32411,28620,4897,3538,0287,80335.06 %28.87 %61.92 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้   
ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา   
รวม11,32411,28620,4897,3538,0287,80335.06 %28.87 %61.92 %