เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน   68,15777,72977,00243,14547,28743,53036.70 %39.16 %43.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย   157,688166,449115,76571,08067,03757,16654.92 %59.73 %50.62 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ   91,94294,014103,32573,79085,21981,10819.74 %9.35 %21.50 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง   60,94358,33657,80343,96131,95030,93427.87 %45.23 %46.48 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม   113,266125,152129,57681,64486,12487,53027.92 %31.18 %32.45 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี   113,926111,204127,82875,32461,76264,25833.88 %44.46 %49.73 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง   
รวม605,924632,883611,299388,944379,379364,52635.81 %40.06 %40.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน   15,81616,12015,6835,5996,4445,56764.60 %60.02 %64.50 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย   16,47016,58416,5847,5526,1156,49554.14 %63.13 %60.84 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ   21,24321,56626,8723,5853,5853,58583.12 %83.38 %86.66 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง   10,75210,50514,4603,9084,8785,64663.66 %53.57 %60.95 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด   10,80010,28710,2875,9804,6664,67044.63 %54.64 %54.61 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม   8,91113,58915,6435,9196,0425,97633.58 %55.54 %61.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี   13,16213,16220,2172,7513,2393,69379.10 %75.39 %81.73 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง   
รวม97,154101,813119,74535,29434,96935,63163.67 %65.65 %70.24 %