เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %