เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกระบี่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา   74,02676,36177,31159,10956,74050,03120.15 %25.69 %35.29 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่   566,66739,61042,38082,63335,54315,88685.42 %10.27 %62.52 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง   
ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก   
รวม640,694115,970119,691141,74292,28365,91777.88 %20.43 %44.93 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกระบี่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา   10,46410,63511,8524,9528,5996,59852.68 %19.14 %44.33 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่   7,1787,9139,0544,8363,4883,84532.62 %55.92 %57.53 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง   
ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก   
รวม17,64118,54720,9059,78812,08710,44444.52 %34.83 %50.04 %