เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพังงา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง   92,526142,728142,52438,75852,31953,34158.11 %63.34 %62.57 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง   61,69462,38168,59740,81039,56040,28633.85 %36.58 %41.27 %
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด   
ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา   
รวม154,221205,109211,12079,56891,87993,62848.41 %55.20 %55.65 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพังงา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง   9,46311,28912,20110,75610,7926,985-13.66 %4.40 %42.75 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง   8,6768,89311,9366,7267,9677,90222.47 %10.41 %33.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด   
ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา   
รวม18,13920,18224,13717,48218,75914,8873.62 %7.05 %38.32 %