เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดระนอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 5 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี   60,50360,26459,57971,88662,74959,773-18.81 %-4.12 %-0.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอกะเปอร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง   75,91167,34666,40086,54693,93881,751-14.01 %-39.49 %-23.12 %
ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น   46,21849,55854,03929,47827,19525,22536.22 %45.13 %53.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสุขสำราญ   
รวม182,632177,168180,018187,910183,882166,748-2.89 %-3.79 %7.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดระนอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 5 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี   16,59816,59816,5989,44718,3639,72843.08 %-10.64 %41.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภอกะเปอร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น   10,44311,26113,9236,1014,0245,16341.58 %64.26 %62.92 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสุขสำราญ   
รวม27,04127,85830,52015,54822,38714,89042.50 %19.64 %51.21 %