เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลพบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ   42,00842,67142,81239,34360,84749,5426.34 %-42.59 %-15.72 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสระโบสถ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง   
รวม42,00842,67142,81239,34360,84749,5426.34 %-42.59 %-15.72 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลพบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ   7,9457,9457,9457,81316,1945,4441.66 %-103.84 %31.48 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสระโบสถ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง   
รวม7,9457,9457,9457,81316,1945,4441.66 %-103.84 %31.48 %