เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอละงู   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอละงู   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %