เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ   40,98242,53143,2585,77636,71141,32585.91 %13.68 %4.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง   57,03362,99261,94747,77644,46444,58116.23 %29.41 %28.03 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอละงู   
รวม98,014105,523105,20653,55281,17585,90645.36 %23.07 %18.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ   7,7057,8578,4858,2798,9946,381-7.44 %-14.46 %24.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง   7,6867,8577,9717,9019,1467,662-2.80 %-16.40 %3.87 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอละงู   
รวม15,39115,71416,45616,17918,13914,043-5.12 %-15.43 %14.66 %