เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง   67,96287,73396,04371,57378,28669,209-5.31 %10.77 %27.94 %
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว   47,46875,67986,68272,67468,17469,819-53.10 %9.92 %19.45 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา   63,01462,14965,83823,03628,69228,66963.44 %53.83 %56.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ   
รวม178,444225,561248,562167,283175,152167,6976.25 %22.35 %32.53 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง   10,12211,11116,8733,8353,5013,54262.11 %68.49 %79.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว   5,3355,3355,4874,3463,4212,04118.55 %35.88 %62.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา   7,8837,95910,0516,7725,0573,01114.09 %36.46 %70.04 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ   
รวม23,34024,40532,41114,95311,9798,59435.93 %50.91 %73.48 %