เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง   58,64264,14177,27546,01249,82749,35421.54 %22.32 %36.13 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง   67,96287,73396,04371,57378,28669,209-5.31 %10.77 %27.94 %
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว   47,46875,67986,68272,67468,17469,819-53.10 %9.92 %19.45 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา   63,01462,14965,83823,03628,69228,66963.44 %53.83 %56.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ   
รวม237,085289,701325,837213,294224,978217,05110.03 %22.34 %33.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง   11,19811,14115,1725,2543,1983,23053.08 %71.29 %78.71 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง   10,12211,11116,8733,8353,5013,54262.11 %68.49 %79.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว   5,3355,3355,4874,3463,4212,04118.55 %35.88 %62.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา   7,8837,95910,0516,7725,0573,01114.09 %36.46 %70.04 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ   
รวม34,53835,54547,58320,20715,17711,82441.49 %57.30 %75.15 %