เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพัทลุง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน   94,10174,877157,61549,39743,87725,49147.51 %41.40 %83.83 %
ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์   89,56790,237102,20993,17860,04950,884-4.03 %33.45 %50.22 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบรรพต   
รวม183,668165,114259,824142,575103,92576,37522.37 %37.06 %70.61 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพัทลุง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน   
ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน   43,05243,05243,0522,2183,7883,07894.85 %91.20 %92.85 %
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์   17,09617,53321,1655,5395,9685,72267.60 %65.96 %72.96 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบรรพต   
รวม60,14860,58664,2187,7579,7568,80187.10 %83.90 %86.30 %