เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปัตตานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี   411,867415,538411,167140,547206,645192,83265.88 %50.27 %53.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก   
รวม411,867415,538411,167140,547206,645192,83265.88 %50.27 %53.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปัตตานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %