เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดยะลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง   183,701187,602181,807112,794122,145132,28138.60 %34.89 %27.24 %
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง   234,594207,237168,977122,003338,095121,39847.99 %-63.14 %28.16 %
ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต   202,154114,125113,26657,24962,64949,19871.68 %45.10 %56.56 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา   174,766187,631147,406135,129134,099124,47122.68 %28.53 %15.56 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง   273,69763,34458,05696,39693,983105,83364.78 %-48.37 %-82.29 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา   208,069113,371112,549185,700133,655148,60310.75 %-17.89 %-32.03 %
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา   204,799205,361203,820100,914116,43596,62850.73 %43.30 %52.59 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน   180,523181,37093,872138,804121,87556,53223.11 %32.80 %39.78 %
รวม1,662,3041,260,0411,079,752948,9881,122,936834,94542.91 %10.88 %22.67 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดยะลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง   38,18139,17041,76627,20226,45520,42128.76 %32.46 %51.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง   61,80060,73160,61721,43120,66623,79765.32 %65.97 %60.74 %
ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต   38,68637,75537,75529,02138,13116,23524.98 %-1.00 %57.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา   31,96432,08232,08228,08728,56720,80312.13 %10.96 %35.16 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง   104,20820,08118,14244,20551,98930,70857.58 %-158.89 %-69.27 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา   35,05335,05335,05318,0636,0418,16348.47 %82.77 %76.71 %
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา   38,15138,15138,15123,71426,76920,29737.84 %29.83 %46.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน   28,80726,24229,28526,97730,20433,2566.35 %-15.10 %-13.56 %
รวม376,849289,264292,849218,701228,822173,67941.97 %20.90 %40.69 %