เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส   159,659162,644163,45194,148105,168100,33341.03 %35.34 %38.62 %
ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ   225,785223,686217,26867,37367,48866,65970.16 %69.83 %69.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ   195,807205,232211,36072,58870,88262,78262.93 %65.46 %70.30 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร   150,315153,872150,793101,33283,40972,45032.59 %45.79 %51.95 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี   137,126137,471136,31173,50975,35856,62146.39 %45.18 %58.46 %
รวม868,692882,905879,182408,950402,304358,84552.92 %54.43 %59.18 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส   17,36018,40619,18521,63425,72822,123-24.62 %-39.78 %-15.31 %
ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ   82,95682,51980,52219,50425,571146,39076.49 %69.01 %-81.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ   32,32835,97939,40226,73826,11218,30517.29 %27.42 %53.54 %
ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร   29,94330,05730,11421,12725,19026,85429.44 %16.19 %10.82 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี   56,15256,15256,15226,49529,76726,02552.82 %46.99 %53.65 %
รวม218,739223,113225,376115,498132,368239,69847.20 %40.67 %-6.35 %