เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบุ่งคล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบุ่งคล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %