เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยนาท ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา   43,61542,69338,74565,77256,63357,645-50.80 %-32.65 %-48.78 %
รวม43,61542,69338,74565,77256,63357,645-50.80 %-32.65 %-48.78 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยนาท ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %