เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนตุลาคม - กันยายน (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1. ส่วนราชการ9796991,276,299,4001,372,044,7001,284,548,000872,444,540896,113,410893,189,82031.64 %34.69 %30.47 %
2. จังหวัด5,2654,330811,223,360819,658,110844,546,560433,233,440439,482,530462,013,38046.60 %46.38 %45.29 %
3. อำเภอ87815211,407,34311,456,18011,819,3478,918,1267,989,1878,458,16921.82 %30.26 %28.44 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,534946,795,140985,120,770908,414,910371,296,770369,187,140387,654,66060.78 %62.52 %57.33 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3082275,800,76073,509,68075,779,45652,878,54051,074,53260,620,70430.24 %30.52 %20.00 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,5819,7373,121,525,9913,261,789,4123,125,108,2431,738,771,4181,763,846,7911,811,936,72944.30 %45.92 %42.02 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1. ส่วนราชการ97966750,368,14847,972,45240,881,01217,476,87614,438,92514,628,64565.30 %69.90 %64.22 %
2. จังหวัด5,2654,22163,354,64463,964,76050,134,89624,407,96823,447,45822,510,11461.47 %63.34 %55.10 %
3. อำเภอ8781392,401,0752,404,2611,655,7081,165,692990,884972,86951.45 %58.79 %41.24 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,401116,310,200116,107,810104,774,38073,046,18475,562,04883,571,75237.20 %34.92 %20.24 %
5. สถาบันอุดมศึกษา30815203,650189,069232,733223,614181,350200,712-9.80 %4.08 %13.76 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,5819,443232,637,717230,638,350197,678,733116,320,334114,620,665121,884,09250.00 %50.30 %38.34 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 และ 2566 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2564 2565 และ 2566 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น