เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนตุลาคม - กันยายน (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1. ส่วนราชการ9787031,279,195,9001,491,308,4001,659,390,800881,662,460905,605,380903,814,46031.08 %39.27 %45.53 %
2. จังหวัด5,2704,370823,276,800834,227,140858,994,430441,132,740447,519,100470,239,07046.42 %46.36 %45.26 %
3. อำเภอ87716011,852,65711,890,50512,238,4749,314,7738,274,8108,871,86721.41 %30.41 %27.51 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,755975,749,6301,015,569,400935,492,350385,469,500391,421,060402,370,40060.50 %61.46 %56.99 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3082275,800,76073,509,68075,779,45652,878,54051,071,53261,985,08830.24 %30.52 %18.20 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,58410,0103,165,875,7533,426,505,1453,541,895,5621,770,458,0171,803,891,8781,847,280,89144.08 %47.35 %47.84 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
1. ส่วนราชการ97867250,811,55248,431,22841,459,12017,837,35214,778,86614,886,60864.90 %69.48 %64.09 %
2. จังหวัด5,2704,26064,230,38464,781,16051,010,01224,587,82623,647,50622,597,78461.72 %63.50 %55.70 %
3. อำเภอ8771462,490,5852,484,2641,718,8141,199,2741,019,4571,083,88151.85 %58.96 %36.94 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,610120,689,530120,267,660108,229,22075,739,90478,153,95287,026,18437.24 %35.02 %19.59 %
5. สถาบันอุดมศึกษา30816233,712218,497261,861248,451222,955252,202-6.31 %-2.04 %3.69 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,5849,704238,455,761236,182,813202,679,030119,612,807117,822,736125,846,65949.84 %50.11 %37.91 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 และ 2566 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2564 2565 และ 2566 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น