สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของนายอำเภอ รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด: