สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด: