สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดชมภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดประทาย47,436.7833,595.4329.18 %5.011,323.684,567.3159.67 %5.0
เทศบาลตำบลขามป้อม79,120.63140,716.00-77.85 %0.511,485.146,745.7741.27 %5.0
เทศบาลตำบลขามใหญ่115,746.7763,121.2945.47 %5.018,704.4649,127.22-162.65 %0.5
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก48,441.0618,271.0062.3 %5.011,101.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเขื่องในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคอแลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ40,540.5627,160.0733.01 %5.011,022.298,955.9218.75 %5.0
เทศบาลตำบลช่องเม็ก50,075.4429,028.7142.03 %5.08,296.686,130.5526.11 %5.0
เทศบาลตำบลโซง35,025.4412,744.5863.61 %5.015,794.251,706.9189.19 %5.0
เทศบาลตำบลตระการพืชผล80,827.1765,288.0019.23 %5.014,362.049,555.6033.47 %5.0
เทศบาลตำบลตาเกา75,788.4919,313.9074.5 %5.020,120.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตาลสุม41,530.62122,053.23-193.9 %0.57,264.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง41,222.8028,676.5430.44 %5.07,205.766,463.3910.30 %5.0
เทศบาลตำบลเทพวงศา91,068.4743,529.7752.20 %5.015,667.639,789.5737.52 %5.0
เทศบาลตำบลธาตุ64,535.2728,872.1255.26 %5.05,471.917,876.87-43.95 %0.5
เทศบาลตำบลนาจะหลวย121,417.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,402.989,856.3239.9 %5.0
เทศบาลตำบลนาจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาโพธิ์99,934.3877,526.0022.42 %5.045,486.603,599.3792.09 %5.0
เทศบาลตำบลนาเยียไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาเรือง28,149.0718,414.0034.58 %5.06,168.363,330.2546.01 %5.0
เทศบาลตำบลนาส่วง70,559.5374,774.76-5.97 %0.57,931.285,908.3025.51 %5.0
เทศบาลตำบลน้ำยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบัวงามไม่ครบ108,257.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านกอก16,987.5512,902.0024.05 %5.016,823.113,166.4681.18 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม121,214.03111,016.008.41 %4.021,289.025,602.2573.68 %5.0
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง29,207.6018,326.3537.25 %5.07,130.881,951.7072.63 %5.0
เทศบาลตำบลบุ่งไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบุณฑริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปทุม620,260.5075,522.9587.82 %5.053,332.9611,143.5079.11 %5.0
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร68,069.0027,038.2660.28 %5.010,281.727,214.6829.83 %5.0
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี17,161.0732,132.56-87.24 %0.59,864.664,522.0054.16 %5.0
เทศบาลตำบลโพนงาม42,091.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,294.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลภูจองนายอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค16,358.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,833.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสว่าง1,253,454.9022,597.8298.20 %5.07,369.862,128.7071.12 %5.0
เทศบาลตำบลสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสีวิเชียร25,149.8014,196.0043.55 %5.010,693.143,024.2171.72 %5.0
เทศบาลตำบลแสนสุข77,516.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,838.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองนกทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง53,903.1533,912.0037.09 %5.04,768.98979.6579.46 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลอ่างศิลา28,493.8120,288.0028.80 %5.021,668.404,026.3481.42 %5.0
เทศบาลตำบลอุบล225,539.1751,167.5377.31 %5.0218,997.9719,511.5691.09 %5.0
เทศบาลนครอุบลราชธานี967,921.881,295,643.40-33.86 %0.5108,704.62248,141.98-128.27 %0.5
เทศบาลเมืองแจระแมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองเดชอุดมไม่ครบ120,978.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองวารินชำราบ175,672.88216,976.70-23.51 %0.525,478.51137,431.84-439.40 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง392,409.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.033,827.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ไม่ครบ15,869.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,794.10ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้48,974.6722,119.2154.84 %5.06,341.493,584.4643.48 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด63,013.1738,883.1338.29 %5.07,335.945,343.6027.16 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ42,957.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,925.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่11,931.6722,085.00-85.10 %0.519,130.732,474.4487.07 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง40,135.8111,340.0071.75 %5.05,891.04715.4687.86 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล14,099.1011,912.0015.51 %5.010,169.70725.0092.87 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห55,651.9127,059.0051.38 %5.06,698.904,270.4036.25 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี48,036.1921,797.0054.62 %5.07,900.833,383.8757.17 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์33,417.7815,996.1752.13 %5.07,270.532,705.1762.79 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง36,422.7518,150.0050.17 %5.07,981.08603.6492.44 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม10,588.417,075.3533.18 %5.039,110.16905.9297.68 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์83,226.0220,867.0074.93 %5.010,237.501,777.5082.64 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง23,976.7123,162.003.40 %1.510,834.251,958.0881.93 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน18,270.8113,508.0026.07 %5.04,305.381,718.4360.09 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม38,153.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,202.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด40,536.2547,952.00-18.29 %0.541,948.763,153.2392.48 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย47,691.2928,428.5640.39 %5.05,891.884,630.2221.41 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย33,333.8121,419.0035.74 %5.016,648.262,141.5687.14 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง41,661.7018,150.0056.43 %5.015,059.321,083.8792.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร42,133.3835,986.0014.59 %5.019,084.863,553.1281.38 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม25,590.4916,400.9035.91 %5.08,375.986,197.1726.01 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ33,879.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,480.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ37,822.0820,950.2344.61 %5.06,697.233,293.7550.82 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง18,099.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,366.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง18,962.0910,576.0044.23 %5.012,588.541,836.7785.41 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง18,582.3212,325.0033.67 %5.08,714.461,256.0185.59 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า54,881.0645,975.0016.23 %5.018,428.033,260.7782.31 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบจ.อุบลราชธานีไม่ครบ185,308.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระเดียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระโสบ23,923.2319,866.0017.0 %5.02,280.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กองโพน24,715.7114,530.4241.21 %5.011,574.964,584.5260.39 %5.0
อบต. กาบินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดยาลวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดเรือ19,263.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,570.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุศกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกษม22,100.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,661.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เก่าขาม46,163.0028,608.0138.03 %5.011,635.432,079.8682.12 %5.0
อบต. แก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แก่งเค็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขามป้อม8,064.768,913.00-10.52 %0.54,472.56722.0083.86 %5.0
อบต. ขามเปี้ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขี้เหล็ก45,707.7429,184.0036.15 %5.05,371.913,721.5030.72 %5.0
อบต. โขงเจียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ค้อทอง17,035.7612,538.0026.40 %5.05,720.882,612.5054.33 %5.0
อบต. คอนสายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ค้อน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำเขื่อนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำเจริญ21,099.0710,800.0048.8 %5.06,427.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำหว้า5,571.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,251.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำไฮใหญ่40,093.4118,010.0055.08 %5.06,961.20910.0886.93 %5.0
อบต. คูเมือง17,631.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,139.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกก่อง17,157.5710,298.0039.98 %5.010,219.02930.4290.90 %5.0
อบต. โคกจาน21,943.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,743.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกชำแระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสว่าง20,630.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,988.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. จิกเทิงไม่ครบ13,696.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,124.42ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เจียด21,315.569,997.0053.10 %5.010,780.592,092.9180.59 %5.0
อบต. ช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชีทวน67,252.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,250.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เซเป็ด10,029.179,743.502.85 %1.06,599.042,357.9564.27 %5.0
อบต. ดอนมดแดงไม่ครบ27,633.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,871.81ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดอนใหญ่50,862.4912,201.0076.01 %5.08,204.19795.2590.31 %5.0
อบต. ดุมใหญ่52,223.1618,767.8564.06 %5.012,347.401,926.4584.40 %5.0
อบต. แดงหม้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โดมประดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตบหู19,958.2824,304.00-21.8 %0.57,911.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตระการไม่ครบ14,711.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22,325.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะบ่าย9,750.9514,036.00-43.94 %0.57,972.681,773.6777.75 %5.0
อบต. ตากแดดไม่ครบ7,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตาลสุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เตย26,568.1317,839.5532.85 %5.09,495.66860.2790.94 %5.0
อบต. ถ้ำแข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,634.71ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาด26,227.0015,899.0039.38 %5.036,403.501,151.5896.84 %5.0
อบต. ท่าหลวง9,740.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,544.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ธาตุน้อยไม่ครบ17,279.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,425.55ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นากระแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาคำ45,356.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,916.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาคำใหญ่ไม่ครบ15,404.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,311.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาเจริญ14,503.6815,172.00-4.61 %0.58,035.981,874.3976.68 %5.0
อบต. นาพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาโพธิ์กลาง10,215.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,306.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาเลิง15,861.3610,845.8431.62 %5.05,134.501,124.0378.11 %5.0
อบต. นาเลิน54,593.6686,664.00-58.74 %0.58,980.262,457.5872.63 %5.0
อบต. นาแวงไม่ครบ12,784.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,251.11ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาสะไม16,581.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,690.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนก่อ36,388.0625,201.0030.74 %5.010,861.026,548.1539.71 %5.0
อบต. โนนกาเล็น44,411.4129,271.0034.09 %5.07,445.521,514.5079.66 %5.0
อบต. โนนกาหลง39,383.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,571.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนค้อ14,344.6810,947.0023.69 %5.010,752.781,612.1585.01 %5.0
อบต. โนนผึ้ง36,755.9313,811.0062.43 %5.03,929.702,323.8840.86 %5.0
อบต. โนนรัง33,390.6012,343.0063.03 %5.05,577.661,153.0079.33 %5.0
อบต. โนนสมบูรณ์37,540.1919,880.0047.04 %5.06,412.981,315.8679.48 %5.0
อบต. บอน21,391.7612,028.0043.77 %5.04,957.56679.2586.30 %5.0
อบต. บัวงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านไทย52,331.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,495.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปะอาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เป้า16,491.328,129.0050.7 %5.07,335.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไผ่ใหญ่ไม่ครบ12,098.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ862.38ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ฝางคำ5,957.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,689.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พรสวรรค์ไม่ครบ13,953.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,419.03ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพธิ์ใหญ่ไม่ครบ22,724.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,309.62ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพนแพงไม่ครบ15,018.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.31ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพนเมือง219,438.8913,198.4293.99 %5.014,648.402,955.5979.82 %5.0
อบต. ม่วงสามสิบ23,518.8816,023.0031.87 %5.06,080.355,063.1116.73 %5.0
อบต. ม่วงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองเดช74,311.8056,092.6524.52 %5.010,589.433,649.0065.54 %5.0
อบต. ยาง27,279.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,187.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยางขี้นกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม15,731.5614,241.009.47 %4.55,837.52795.6386.37 %5.0
อบต. ยางใหญ่ไม่ครบ15,480.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ระเว29,999.2435,852.00-19.51 %0.539,017.046,127.0084.30 %5.0
อบต. ไร่ใต้39,291.1716,019.0059.23 %5.09,300.432,313.3675.13 %5.0
อบต. ลาดควาย29,864.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,872.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วาริน16,094.9217,836.00-10.8 %0.58,591.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศรีสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สงยางไม่ครบ17,498.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,064.06ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สมสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระสมิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สหธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สะพือ64,878.3682,560.00-27.25 %0.56,462.48627.9490.28 %5.0
อบต. สารภี17,727.9615,125.0014.68 %5.013,142.792,319.6982.35 %5.0
อบต. โสกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกินเพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกุง10,522.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,807.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองขอนไม่ครบ15,476.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,313.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไข่นกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองช้างใหญ่25,456.7014,113.1944.56 %5.06,428.311,709.3573.41 %5.0
อบต. หนองเต่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองทันน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบก298,956.6617,599.6294.11 %5.05,543.511,568.1771.71 %5.0
อบต. หนองบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,730.22ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวฮี18,311.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,540.992,935.8569.2 %5.0
อบต. หนองเมือง32,462.3414,985.0053.84 %5.05,733.541,505.2673.75 %5.0
อบต. หนองสะโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองแสงใหญ่16,391.749,788.0040.29 %5.09,063.803,825.0057.80 %5.0
อบต. หนองเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองอ้ม32,571.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.039,295.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองฮาง53,683.5419,365.0063.93 %5.06,482.79963.1985.14 %5.0
อบต. หนองไฮ4,420.5331,702.36-617.16 %0.55,931.781,568.9873.55 %5.0
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยยาง11,582.5215,298.00-32.08 %0.514,007.723,203.7377.13 %5.0
อบต. หัวเรือ37,211.2325,710.0030.91 %5.04,730.403,009.2136.39 %5.0
อบต. เหล่าแดง3,661,447.5040,788.0098.89 %5.06,747.002,576.2061.82 %5.0
อบต. เหล่าบก21,101.1112,768.0039.49 %5.06,661.861,073.5083.89 %5.0
อบต. ไหล่ทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อ่างศิลา23,367.4113,914.0040.5 %5.037,477.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เอือดใหญ่21,282.7922,292.04-4.74 %0.59,066.001,632.0782.00 %5.0
อบต.แก่งโดม26,892.3021,393.0020.45 %5.08,181.961,239.5384.85 %5.0
อบต.ข้าวปุ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.โคกสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.นาตาล26,768.288,019.0070.04 %5.014,847.369,914.2533.23 %5.0
อบต.โนนกลาง27,773.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,505.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.พะลาน315,509.4417,295.0094.52 %5.010,888.623,052.1171.97 %5.0
อบต.พังเคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.แพงใหญ่20,370.3316,776.0017.64 %5.05,355.54704.6186.84 %5.0
อบต.ไพบูลย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สำโรง17,491.6627,770.93-58.77 %0.511,627.262,753.9576.31 %5.0
อบต.หนองเหล่า94,707.5512,229.0087.09 %5.049,941.221,425.0097.15 %5.0
อบต.หัวดอน22,842.6116,445.0028.01 %5.05,311.413,955.8225.52 %5.0