สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกุดบากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ6,453.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,543.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดไหไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดแฮด285,152.1912,622.0095.57 %5.027,328.472,061.8392.46 %5.0
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์35,095.7616,784.7052.17 %5.07,186.565,157.2128.24 %5.0
เทศบาลตำบลคำตากล้าไม่ครบ25,622.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,185.30ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคำบ่อ25,752.4917,324.0032.73 %5.010,763.413,812.2864.58 %5.0
เทศบาลตำบลคูสะคามไม่ครบ17,874.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,117.61ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกภู87,315.2729,593.9666.11 %5.012,137.1014,268.93-17.56 %0.5
เทศบาลตำบลโคกสี25,610.5447,534.85-85.61 %0.511,366.204,853.4457.30 %5.0
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน51,253.5119,571.0061.82 %5.06,504.425,537.6914.86 %5.0
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์16,782.6624,269.50-44.61 %0.58,028.007,405.697.75 %3.5
เทศบาลตำบลเชียงเครือ36,259.7630,960.9414.61 %5.08,610.193,692.0557.12 %5.0
เทศบาลตำบลเชียงสือ16,380.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,358.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดงมะไฟไม่ครบ103,226.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,533.77ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดอนเขือง84,169.7719,197.0077.19 %5.010,645.505,284.8150.36 %5.0
เทศบาลตำบลตองโขบ561,893.1920,940.8996.27 %5.032,943.449,336.5571.66 %5.0
เทศบาลตำบลท่าก้อน188,107.2211,872.0093.69 %5.08,976.312,717.1969.73 %5.0
เทศบาลตำบลท่าแร่59,656.7235,062.7041.23 %5.05,458.56456.0091.65 %5.0
เทศบาลตำบลท่าศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง26,620.8117,967.0032.51 %5.03,459.781,880.1245.66 %5.0
เทศบาลตำบลนาแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาซอ22,099.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.033,628.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาใน47,131.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,391.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาม่อง22,066.258,826.8360.00 %5.011,740.002,801.4576.14 %5.0
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ186,909.2320,065.6989.26 %5.010,292.405,446.5147.08 %5.0
เทศบาลตำบลบงใต้70,548.1929,686.0057.92 %5.012,667.263,767.6270.26 %5.0
เทศบาลตำบลบะหว้า8,761.87104,797.00-1,096.06 %0.58,834.882,901.0067.16 %5.0
เทศบาลตำบลบัวสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านต้าย76,071.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,186.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านโพนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านม่วง233,032.8414,147.9693.93 %5.0130,819.326,282.1995.20 %5.0
เทศบาลตำบลปทุมวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปลาโหล73,397.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,790.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรรณานคร277,559.1910,080.1696.37 %5.08,854.925,028.1843.22 %5.0
เทศบาลตำบลพรรณานิคม81,817.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,872.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพอกน้อย12,044.8930,849.00-156.12 %0.59,564.204,107.9357.05 %5.0
เทศบาลตำบลพังโคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา32,739.6321,963.8632.91 %5.09,110.623,725.3359.11 %5.0
เทศบาลตำบลพันนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,898.24ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแพด45,641.3411,175.0075.52 %5.015,059.404,802.0068.11 %5.0
เทศบาลตำบลโพนแพง24,328.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,797.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่282,603.4730,269.8089.29 %5.029,194.322,601.4591.09 %5.0
เทศบาลตำบลแร่25,223.4321,304.5715.54 %5.07,906.864,291.5445.72 %5.0
เทศบาลตำบลไร่23,265.2724,711.03-6.21 %0.59,720.847,026.4727.72 %5.0
เทศบาลตำบลวังยาง35,196.4014,284.2059.42 %5.07,276.484,411.5039.37 %5.0
เทศบาลตำบลวัฒนาไม่ครบ13,030.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,594.68ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวานรนิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ181,334.8120,916.0088.47 %5.037,237.806,152.3583.48 %5.0
เทศบาลตำบลวาใหญ่19,981.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,553.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสร้างค้อ304,233.3418,951.0093.77 %5.030,607.209,308.3269.59 %5.0
เทศบาลตำบลสว่างแดนดินไม่ครบ18,573.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,407.01ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลส่องดาว24,295.1998,698.88-306.25 %0.512,643.446,683.9347.14 %5.0
เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง15,631.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,554.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา40,343.1724,883.2438.32 %5.010,575.214,331.7559.04 %5.0
เทศบาลตำบลหนองลาด52,240.4519,538.9562.60 %5.014,044.045,741.5159.12 %5.0
เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ11,916.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,277.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแวง44,351.4320,377.0054.06 %5.06,323.823,535.4344.09 %5.0
เทศบาลตำบลหนองสนม53,937.5925,851.5152.07 %5.011,366.524,618.7559.37 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,793.88ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลห้วยหลัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง17,834.0119,366.00-8.59 %0.56,807.023,118.0754.19 %5.0
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย28,720.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,431.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลฮางโฮง27,964.9816,140.0042.28 %5.05,504.634,232.2323.12 %5.0
เทศบาลตำบลไฮหย่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลนครสกลนคร621,572.63244,152.0060.72 %5.057,712.06211,839.70-267.06 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว35,756.5510,508.8570.61 %5.07,495.171,344.6782.06 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง268,245.885,799.0097.84 %5.08,064.691,560.1480.65 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ28,912.5027,161.216.06 %3.05,820.422,564.5255.94 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม27,185.8917,619.0035.19 %5.07,805.385,783.8625.90 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม22,160.1714,729.0033.53 %5.011,335.322,930.4374.15 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ28,226.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,284.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแวง70,637.2918,788.2673.40 %5.09,194.041,761.6580.84 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว23,858.487,221.0069.73 %5.08,375.091,597.4880.93 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน310,658.7526,021.0091.62 %5.065,118.962,863.0295.60 %5.0
อบจ. สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุสุมาลย์23,814.9221,403.0010.13 %5.07,146.722,366.8266.88 %5.0
อบต. ขมิ้น286,165.0628,004.7890.21 %5.044,102.0715,813.2964.14 %5.0
อบต. ขัวก่าย19,835.8819,208.003.17 %1.511,189.343,273.8270.74 %5.0
อบต. ค้อเขียว23,334.7113,883.3740.50 %5.08,604.182,574.3270.08 %5.0
อบต. ค้อใต้42,291.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,332.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คอนสวรรค์50,497.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.039,783.932,551.9593.6 %5.0
อบต. คำตากล้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คำสะอาด174,165.8634,482.5880.20 %5.028,018.863,475.6787.60 %5.0
อบต. โคกก่อง14,661.1211,747.0019.88 %5.04,991.822,439.6351.13 %5.0
อบต. โคกศิลา27,483.0613,252.0051.78 %5.09,575.191,778.2181.43 %5.0
อบต. จันทร์เพ็ญ13,160.1132,824.00-149.42 %0.57,619.932,902.7861.91 %5.0
อบต. เจริญศิลป์16,554.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,760.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชิงชุมไม่ครบ8,873.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ462.65ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงชน211,741.4411,970.0094.35 %5.03,533.341,791.8649.29 %5.0
อบต. ดงหม้อทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงหม้อทองใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงเหนือ151,032.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,386.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ด่านม่วงคำ10,193.7014,554.00-42.77 %0.53,868.691,400.1063.81 %5.0
อบต. เดื่อศรีคันไชย129,939.1428,903.4877.76 %5.012,634.606,146.2151.35 %5.0
อบต. ต้นผึ้งไม่ครบ11,603.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,852.10ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตาลโกนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เต่างอยไม่ครบ127,001.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,522.08ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทรายมูล23,676.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,022.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ธาตุ21,329.7115,562.0027.04 %5.011,631.716,786.6041.65 %5.0
อบต. ธาตุทอง216,094.9513,002.0093.98 %5.010,011.341,746.3282.56 %5.0
อบต. นาคำ10,990.0514,084.00-28.15 %0.58,857.442,506.6071.70 %5.0
อบต. นาตงวัฒนา67,597.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,048.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาตาล28,284.1519,539.0130.92 %5.03,549.092,249.2136.63 %5.0
อบต. นาแต้33,636.1613,876.0058.75 %5.011,761.081,773.1084.92 %5.0
อบต. นาเพียงไม่ครบ20,073.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,542.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาฮี13,926.4614,881.00-6.85 %0.56,028.352,316.9061.57 %5.0
อบต. นิคมน้ำอูน25,269.979,123.0063.90 %5.09,056.221,609.9582.22 %5.0
อบต. โนนสะอาด384,840.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,784.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บงเหนือ22,038.9322,487.62-2.04 %0.510,301.884,213.0659.10 %5.0
อบต. บะฮีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านถ่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแป้น12,173.4916,414.00-34.83 %0.55,267.283,833.2127.23 %5.0
อบต. บ้านเหล่า24,843.5223,667.484.73 %2.09,714.183,306.7065.96 %5.0
อบต. บึงทวาย14,938.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,339.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พังขว้าง8,725.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,551.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพธิไพศาล16,705.3818,907.00-13.18 %0.57,675.562,672.7665.18 %5.0
อบต. โพนงามไม่ครบ15,985.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วง39,131.8314,430.2463.1 %5.010,969.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงไข่ไม่ครบ16,454.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,131.12ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงลาย92,705.329,497.0089.76 %5.03,944.071,611.6959.14 %5.0
อบต. มาย58,336.0625,105.2856.96 %5.010,767.452,944.6072.65 %5.0
อบต. วานรนิวาส88,160.8928,547.1667.62 %5.013,972.023,557.9474.54 %5.0
อบต. ศรีวิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สว่างแดนดิน190,700.3139,218.0079.43 %5.014,923.688,856.5440.65 %5.0
อบต. สุวรรณคาม22,514.736,440.0071.40 %5.08,591.131,075.0687.49 %5.0
อบต. หนองกวั่งไม่ครบ29,501.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองปลิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองแวงใต้45,894.1122,752.0050.43 %5.010,388.762,239.9678.44 %5.0
อบต. หลุบเลา15,350.0615,099.001.64 %0.57,059.782,695.7761.82 %5.0
อบต. ห้วยยาง47,423.1424,895.0047.50 %5.07,391.6417,765.95-140.35 %0.5
อบต. เหล่าโพนค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อากาศ21,326.4223,931.71-12.22 %0.59,162.284,081.3955.45 %5.0
อบต. อินทร์แปลง42,684.3829,425.7231.06 %5.08,175.764,588.0043.88 %5.0
อบต. อุ่มจาน32,908.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,994.134,265.2746.6 %5.0
อบต.ตาลเนิ้งไม่ครบ12,490.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,031.05ประเมินไม่ได้0.0