สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลช่อแฮ138,311.1191,947.6933.52 %5.035,414.4023,524.5033.57 %5.0
เทศบาลตำบลเด่นชัย350,540.7288,143.9774.85 %5.023,631.1026,705.32-13.01 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว110,582.1471,681.1935.18 %5.09,463.808,939.355.54 %2.5
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง198,580.1656,760.5171.42 %5.011,085.3618,804.18-69.63 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น93,717.3296,696.32-3.18 %0.58,198.479,850.15-20.15 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านปิน226,192.0936,366.0583.92 %5.016,346.326,763.0058.63 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเวียง325,418.7263,500.6880.49 %5.036,427.9210,202.8571.99 %5.0
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย276,029.0649,894.8281.92 %5.013,009.446,267.1551.83 %5.0
เทศบาลตำบลปากกาง112,190.2958,227.4348.10 %5.012,152.044,306.8564.56 %5.0
เทศบาลตำบลป่าแมต159,790.30151,303.595.31 %2.517,921.6416,268.159.23 %4.5
เทศบาลตำบลแม่คำมี404,600.4758,010.5485.66 %5.021,616.7411,603.7846.32 %5.0
เทศบาลตำบลแม่จั๊ว248,415.4277,118.1368.96 %5.0120,505.1811,539.0290.42 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ปาน57,671.0240,652.0629.51 %5.014,238.7832,529.06-128.45 %0.5
เทศบาลตำบลแม่ลานนา89,343.4452,033.4041.76 %5.015,654.329,715.7537.94 %5.0
เทศบาลตำบลแม่หล่าย148,523.48136,510.568.09 %4.08,424.6010,823.88-28.48 %0.5
เทศบาลตำบลร้องกวาง327,398.91154,709.6452.75 %5.023,293.3215,946.1031.54 %5.0
เทศบาลตำบลวังชิ้น96,033.9162,105.4035.33 %5.030,024.146,108.1579.66 %5.0
เทศบาลตำบลวังหงส์57,127.694,612.5091.93 %5.06,734.163,897.0242.13 %5.0
เทศบาลตำบลเวียงต้า56,466.9749,190.7512.89 %5.018,918.689,055.2452.14 %5.0
เทศบาลตำบลสวนเขื่อนไม่ครบ46,701.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,320.42ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสอง168,655.6977,210.2254.22 %5.038,946.1220,506.6547.35 %5.0
เทศบาลตำบลสูงเม่น71,574.8838,475.9346.24 %5.07,921.1117,942.65-126.52 %0.5
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ไม่ครบ61,182.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย106,094.1065,619.3738.15 %5.016,276.4411,630.9528.54 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ71,739.7360,481.1115.69 %5.013,347.165,385.2559.65 %5.0
เทศบาลเมืองแพร่386,438.84315,061.4118.47 %5.036,172.8064,083.51-77.16 %0.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่860,562.31498,885.8442.03 %5.0105,011.6451,414.7351.04 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา130,096.7625,650.5880.28 %5.018,545.765,504.0570.32 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม76,091.2412,683.3183.33 %5.06,711.841,307.9580.51 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามไม่ครบ50,442.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,920.87ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว87,735.6937,931.1456.77 %5.011,201.182,286.9579.58 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อไม่ครบ34,802.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,794.48ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง402,976.3128,751.1292.87 %5.07,633.563,706.1751.45 %5.0
อบต. ดอนมูล105,082.0536,663.9865.11 %5.08,225.629,800.70-19.15 %0.5
อบต. เด่นชัย447,307.0933,130.6192.59 %5.08,869.711,563.7082.37 %5.0
อบต. แดนชุมพล60,295.8542,380.3529.71 %5.09,639.964,469.9553.63 %5.0
อบต. ต้าผามอก77,725.7369,629.7010.42 %5.029,351.8811,599.8660.48 %5.0
อบต. เตาปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งน้าว117,716.6847,014.0560.06 %5.037,000.204,142.4488.80 %5.0
อบต. ไทรย้อย123,198.1690,934.3626.19 %5.016,111.8012,139.2424.66 %5.0
อบต. นาจักร132,000.9895,874.9027.37 %5.011,248.2020,778.55-84.73 %0.5
อบต. นาพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำชำ136,016.2368,943.0649.31 %5.0110,301.965,961.4694.60 %5.0
อบต. น้ำรัด61,765.3031,690.8448.69 %5.013,551.121,697.5587.47 %5.0
อบต. น้ำเลาไม่ครบ31,581.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,896.91ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อเหล็กลอง76,287.3722,289.0070.78 %5.012,887.642,809.7378.20 %5.0
อบต. บ้านกลาง39,630.0934,570.0012.77 %5.016,594.246,176.5062.78 %5.0
อบต. บ้านกวาง183,351.5353,033.0071.08 %5.08,332.712,015.2575.82 %5.0
อบต. บ้านกาศ51,352.5239,117.9823.82 %5.023,830.571,844.2592.26 %5.0
อบต. บ้านปง392,412.8836,877.0090.60 %5.08,895.602,217.3075.07 %5.0
อบต. บ้านปิน195,533.4532,002.0083.63 %5.016,587.785,787.4965.11 %5.0
อบต. บ้านหนุน98,568.9639,805.0759.62 %5.016,721.776,368.0061.92 %5.0
อบต. บ้านเหล่า130,883.8555,758.2357.40 %5.08,305.352,781.5066.51 %5.0
อบต. ป่าแดง97,877.7222,039.5077.48 %5.014,288.884,912.2065.62 %5.0
อบต. ป่าสัก43,843.2739,217.4410.55 %5.014,032.185,000.0464.37 %5.0
อบต. ไผ่โทน56,826.2046,628.4417.95 %5.015,020.896,243.2158.44 %5.0
อบต. พระหลวง72,723.7435,138.3351.68 %5.07,479.156,154.5017.71 %5.0
อบต. แม่เกิ๋ง132,818.3676,749.6842.21 %5.012,055.566,778.2843.77 %5.0
อบต. แม่คำมี53,929.8145,720.4815.22 %5.07,101.122,599.8063.39 %5.0
อบต. แม่จั๊วะ427,045.4718,976.0095.56 %5.0389,390.061,231.0099.68 %5.0
อบต. แม่ทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ป้าก106,323.1443,664.0058.93 %5.014,504.2814,584.88-0.56 %0.5
อบต. แม่พุง76,202.4663,743.5116.35 %5.018,894.705,362.3071.62 %5.0
อบต. แม่ยม44,051.0335,521.2219.36 %5.04,976.522,505.9849.64 %5.0
อบต. แม่ยางตาล134,334.3966,374.2550.59 %5.012,905.295,573.7056.81 %5.0
อบต. แม่ยางร้อง75,668.7128,573.0062.24 %5.011,523.243,697.6667.91 %5.0
อบต. ร้องกวาง35,014.0236,475.00-4.2 %0.59,241.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่องกาศ190,974.2581,553.0257.30 %5.013,330.049,720.1027.08 %5.0
อบต. ร่องฟอง55,713.3754,095.002.90 %1.07,820.2510,887.40-39.22 %0.5
อบต. วังชิ้น74,642.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,180.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังธง82,878.8750,944.2338.53 %5.07,002.363,117.2255.48 %5.0
อบต. เวียงทอง150,119.88110,998.0126.06 %5.013,009.083,584.0072.45 %5.0
อบต. สบสาย65,329.8471,771.44-9.86 %0.57,511.522,393.2568.14 %5.0
อบต. สรอย121,011.2749,603.8959.01 %5.016,097.5911,565.3028.16 %5.0
อบต. สะเอียบ80,565.2635,141.0056.38 %5.013,024.144,656.9064.24 %5.0
อบต. สูงเม่น113,325.1422,321.0080.30 %5.05,919.841,290.7578.20 %5.0
อบต. ห้วยม้า191,976.2589,562.6053.35 %5.09,414.094,996.4046.93 %5.0
อบต. ห้วยโรง85,175.8526,468.9968.92 %5.011,939.888,834.6726.01 %5.0
อบต. ห้วยไร่32,976.4333,210.00-0.71 %0.527,281.8877.7099.72 %5.0
อบต. หัวทุ่ง98,660.6261,289.6037.88 %5.014,313.985,959.0558.37 %5.0
อบต. หัวฝาย178,078.08113,777.6336.11 %5.0119,764.6812,173.3289.84 %5.0
อบต. หัวเมือง370,644.3162,971.1583.01 %5.013,569.604,859.5064.19 %5.0
อบต. เหมืองหม้อ40,477.1353,802.42-32.92 %0.56,238.7614,706.99-135.74 %0.5
อบต.ทุ่งแล้ง42,793.6856,338.00-31.65 %0.514,740.868,814.4240.20 %5.0