สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกลางเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกองควายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,082.90ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลขึ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลงอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,476.81ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเชียงกลาง155,274.4163,308.0059.23 %5.024,300.306,838.1371.86 %5.0
เทศบาลตำบลดู่ใต้ไม่ครบ46,891.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,537.79ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าวังผา102,904.5864,304.0037.51 %5.020,106.7723,487.50-16.81 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปัว194,902.88280,094.31-43.71 %0.531,038.9433,307.02-7.31 %0.5
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน52,023.9939,234.0024.58 %5.020,870.994,890.7376.57 %5.0
เทศบาลตำบลยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศรีษะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศิลาแลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแดง29,128.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,240.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน334,970.97532,488.94-59.0 %0.588,827.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง39,075.0136,335.007.01 %3.513,201.922,782.6278.92 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ97,730.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,234.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง459,659.8141,409.0090.99 %5.019,210.118,404.5256.25 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,334.79ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่188,481.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,469.726,013.1967.4 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า103,030.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,638.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด471,981.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,390.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลยม62,332.3222,441.0064.00 %5.011,357.652,676.3876.44 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลริม43,785.9824,242.8844.63 %5.09,570.481,443.5084.92 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน66,312.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,354.082,820.4075.2 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน439,285.8883,082.0081.09 %5.023,801.1613,727.3042.33 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง39,696.1124,616.0038.0 %5.015,165.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. จอมพระ45,100.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,811.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชนแดน15,782.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,944.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไชยวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงพญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถืมตอง186,854.3826,269.0085.94 %5.09,985.685,320.1746.72 %5.0
อบต. ทุ่งช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งศรีทอง74,328.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043,520.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาซาวไม่ครบ23,171.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,669.80ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทะนุงไม่ครบ29,693.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,874.95ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำปั้ว38,944.4336,392.006.55 %3.011,320.216,576.9141.90 %5.0
อบต. น้ำพางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำมวบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านพี้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่ากลาง109,254.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,935.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าคา57,612.4542,622.0026.02 %5.066,948.594,637.1593.07 %5.0
อบต. ป่าคาหลวง79,633.4128,095.6864.72 %5.013,594.324,048.9970.22 %5.0
อบต. ป่าแลวหลวง97,216.2639,085.0059.80 %5.0141,766.253,383.1297.61 %5.0
อบต. ปิงหลวง58,779.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,276.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เปือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ผาตอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ผาสิงห์72,348.8653,080.4126.63 %5.09,423.8010,846.13-15.09 %0.5
อบต. พงษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พระธาตุ184,711.1378,103.0057.72 %5.016,956.673,977.6576.54 %5.0
อบต. ภูคา139,208.2510,571.0092.41 %5.017,164.983,917.9077.18 %5.0
อบต. ภูฟ้า51,715.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.033,838.325,400.5284.0 %5.0
อบต. เมืองลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ขะนิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่จริมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่สาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยาบหัวนาไม่ครบ40,730.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,246.52ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เรืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วรนคร77,739.8249,859.7035.86 %5.014,858.242,614.3782.40 %5.0
อบต. ศรีภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สกาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สถาน45,064.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,549.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สวด24,370.0237,744.44-54.88 %0.510,461.722,805.3673.18 %5.0
อบต. สันทะ117,011.9639,804.6066.0 %5.019,244.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ส้านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แสนทองไม่ครบ30,346.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,744.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยโก๋นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไหล่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อวน26,230.6615,255.0041.84 %5.021,672.904,885.3177.46 %5.0
อบต. อ่ายนาไลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ขุนน่านไม่ครบ13,859.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เจดีย์ชัย102,674.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,130.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เชียงกลางพญาแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ดู่พงษ์83,614.3573,796.0011.74 %5.012,871.843,157.6675.47 %5.0
อบต.ตาลชุมไม่ครบ33,507.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,706.15ประเมินไม่ได้0.0
อบต.ท่าน้าว569,669.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,802.342,571.3289.2 %5.0
อบต.นาปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.นาเหลือง73,662.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,411.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.น้ำเกี๋ยน57,458.1548,500.0015.59 %5.011,330.735,265.3653.53 %5.0
อบต.น้ำแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ่อ70,485.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,481.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ่อสวก(สวก)ไม่ครบ58,633.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,847.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต.ปอนไม่ครบ23,428.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ผาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ฝายแก้ว58,750.6847,450.9319.23 %5.014,283.7213,453.345.81 %2.5
อบต.เมืองจังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.แม่สาไม่ครบ26,997.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,602.59ประเมินไม่ได้0.0
อบต.หมอเมือง31,455.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,806.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0