สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลงิม201,235.70121,906.8339.42 %5.019,479.0026,562.58-36.37 %0.5
เทศบาลตำบลจุน227,967.22110,582.0051.49 %5.022,465.8611,308.4849.66 %5.0
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์35,477.1629,210.2917.66 %5.084,186.244,625.8094.51 %5.0
เทศบาลตำบลเชียงคำ429,313.1363,916.6185.11 %5.0326,872.1910,046.3296.93 %5.0
เทศบาลตำบลเชียงม่วน188,019.41113,827.0039.46 %5.029,004.3612,257.7557.74 %5.0
เทศบาลตำบลดงเจน78,917.5277,960.351.21 %0.529,293.923,060.3989.55 %5.0
เทศบาลตำบลท่าจำปี81,192.3246,396.7542.86 %5.09,351.812,532.7572.92 %5.0
เทศบาลตำบลท่าวังทอง137,269.4791,346.0033.45 %5.018,045.60127,015.43-603.86 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง194,665.38105,098.2546.01 %5.026,535.307,790.2970.64 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม52,657.0337,139.2229.47 %5.08,961.4022,387.52-149.82 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ62,150.2559,060.004.97 %2.013,368.386,445.4951.79 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ234,052.27201,017.5814.11 %5.021,087.5721,275.65-0.89 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านสาง100,479.3150,019.8250.22 %5.08,479.766,911.9718.49 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า48,094.3923,421.0051.30 %5.013,266.003,758.1071.67 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่80,983.7536,846.0054.50 %5.09,801.124,695.8552.09 %5.0
เทศบาลตำบลปง502,087.81140,982.1371.92 %5.037,967.3613,044.3465.64 %5.0
เทศบาลตำบลป่าแฝก55,679.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024,529.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลฝายกวาง19,516.8868,921.59-253.14 %0.518,488.7215,974.6113.60 %5.0
เทศบาลตำบลแม่กา130,727.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,251.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ใจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ปืม31,045.4080,965.26-160.8 %0.511,977.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ยม70,634.8655,549.5621.36 %5.023,177.885,170.8377.69 %5.0
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา 110,439.4065,758.1640.46 %5.017,988.814,197.5476.67 %5.0
เทศบาลตำบลเวียง 155,052.7780,205.0748.27 %5.024,358.217,388.1769.67 %5.0
เทศบาลตำบลเวียงลอ55,757.2859,775.16-7.21 %0.524,588.729,491.7461.40 %5.0
เทศบาลตำบลศรีถ้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสบบง73,125.6663,985.0012.50 %5.019,729.5617,314.3712.24 %5.0
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง41,840.6522,679.0045.80 %5.06,611.042,880.5456.43 %5.0
เทศบาลตำบลหงส์หิน72,236.0179,357.83-9.86 %0.519,064.947,109.8662.71 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหล่ม180,323.7039,399.3878.15 %5.0162,074.0917,476.0789.22 %5.0
เทศบาลตำบลหย่วน21,079.7231,272.29-48.35 %0.523,908.434,363.4081.75 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ1,308,782.8077,172.6594.10 %5.022,555.8019,015.2815.70 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยลาน147,067.5550,371.0065.75 %5.016,178.215,690.9564.82 %5.0
เทศบาลเมืองดอกคำใต้228,784.05116,458.9049.10 %5.027,502.126,941.8474.76 %5.0
เทศบาลเมืองพะเยา103,623.88162,724.67-57.03 %0.518,636.464,865.0073.90 %5.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา376,971.69192,356.7749.0 %5.0348,968.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงไม่ครบ42,562.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,368.27ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม49,671.6030,727.3638.14 %5.024,612.925,956.5775.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ119,920.6429,060.2175.77 %5.014,194.443,453.8075.67 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย39,341.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,321.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง81,880.6230,732.4962.47 %5.082,747.868,441.7089.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง139,145.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,667.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขุนควร56,781.9838,240.0032.65 %5.026,697.297,119.2573.33 %5.0
อบต. ควร60,690.9321,323.0064.87 %5.019,891.202,186.8189.01 %5.0
อบต. จำป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชียงบาน164,123.6363,108.0061.55 %5.028,349.647,718.0272.78 %5.0
อบต. ดงเจน32,327.0821,213.0334.4 %5.017,132.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดอกคำใต้133,698.3825,600.0080.85 %5.010,949.405,110.3553.33 %5.0
อบต. ดอนศรีชุม70,096.7720,890.0070.20 %5.07,475.641,160.3884.48 %5.0
อบต. ทุ่งผาสุข74,229.5124,302.0067.26 %5.026,353.203,075.7788.33 %5.0
อบต. นาปรัง30,094.8830,906.92-2.70 %0.516,021.805,940.1662.92 %5.0
อบต. น้ำแวน76,132.3943,291.8343.14 %5.022,980.242,537.4588.96 %5.0
อบต. บ้านตุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านปิน98,811.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,434.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านมางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าซาง31,853.75130,015.00-308.2 %0.59,679.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่นาเรือ30,486.0653,146.45-74.33 %0.511,045.287,926.1728.24 %5.0
อบต. แม่ลาวไม่ครบ51,502.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่สุก81,350.7033,967.3358.25 %5.011,578.035,091.9056.02 %5.0
อบต. แม่ใสไม่ครบ32,358.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,672.77ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่มเย็น65,096.9647,935.0026.36 %5.025,631.6022,959.6010.42 %5.0
อบต. สระ30,391.4519,198.7236.83 %5.027,035.645,063.2581.27 %5.0
อบต. สันโค้ง48,827.5538,051.0022.07 %5.010,835.405,472.7449.49 %5.0
อบต. ห้วยแก้ว697,619.2544,660.8893.60 %5.014,165.646,142.1856.64 %5.0
อบต. ห้วยยางขาม122,920.4048,931.3560.19 %5.012,243.969,040.4126.16 %5.0
อบต. ออย114,901.1063,338.0044.88 %5.023,836.428,056.0166.20 %5.0
อบต. อ่างทอง120,771.4636,608.0069.69 %5.014,845.323,028.6179.60 %5.0
อบต.เชียงแรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ดงสุวรรณ29,352.2630,621.21-4.32 %0.58,215.844,621.4843.75 %5.0
อบต.ทุ่งกล้วย84,543.9327,208.0067.82 %5.060,786.106,275.5289.68 %5.0
อบต.ป่าสักไม่ครบ78,315.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,271.22ประเมินไม่ได้0.0
อบต.แม่อิง89,621.1530,136.0066.37 %5.06,199.803,395.9945.22 %5.0