สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลขุนยวม55,862.0350,995.008.71 %4.022,652.3217,241.3023.89 %5.0
เทศบาลตำบลปายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้118,551.4441,592.1664.92 %5.030,511.508,772.7571.25 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ยวม100,231.9257,877.0042.26 %5.032,898.3815,778.6552.04 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยไม่ครบ275,960.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,729.18ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง75,327.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042,883.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน106,975.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,159.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู97,582.2454,814.3843.83 %5.035,027.2032,467.757.31 %3.5
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊34,901.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,382.756,613.7379.6 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย41,409.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,507.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้63,769.2038,029.0640.36 %5.028,533.855,479.5180.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ50,295.6718,595.0063.03 %5.025,067.166,962.8272.22 %5.0
อบจ.แม่ฮ่องสอน207,342.67138,320.4533.29 %5.086,964.9524,307.9572.05 %5.0
อบต. กองก๋อย29,631.7814,220.0052.01 %5.044,420.318,181.2581.58 %5.0
อบต. ขุนแม่ลาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถ้ำลอด296,655.7827,592.0090.70 %5.022,366.768,023.8564.13 %5.0
อบต. ท่าผาปุ้มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาปู่ป้อม31,616.9018,438.0041.68 %5.010,332.484,771.8553.82 %5.0
อบต. บ้านกาศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปางมะผ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าแป๋43,183.5332,721.0024.23 %5.029,367.124,390.2285.05 %5.0
อบต. ป่าโปง38,896.419,731.0074.98 %5.029,388.967,419.1074.76 %5.0
อบต. โป่งสา16,410.004,038.0075.39 %5.038,297.40859.7397.76 %5.0
อบต. ผาบ่อง903,788.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,219.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองปอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองแปงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่คงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่คะตวน44,992.03114,587.61-154.68 %0.547,815.2913,568.2071.62 %5.0
อบต. แม่เงา37,358.8357,405.99-53.66 %0.536,456.723,526.7490.33 %5.0
อบต. แม่โถ38,965.168,513.0078.15 %5.024,165.344,579.8581.05 %5.0
อบต. แม่นาจาง16,766,578.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,162.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่นาเติงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ลาน้อย35,755.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.029,021.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ลาหลวง36,853.7425,630.0030.45 %5.029,011.617,630.6773.70 %5.0
อบต. แม่สวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่สามแลบ112,405.3811,567.0089.71 %5.033,983.167,370.1878.31 %5.0
อบต. แม่เหาะ47,365.7110,174.0078.52 %5.055,794.806,214.5088.86 %5.0
อบต. เวียงใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สบเมย28,931.6120,206.0030.16 %5.031,823.523,002.1890.57 %5.0
อบต. สันติคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสาหิน15,050.7711,119.0026.12 %5.031,430.646,016.8580.86 %5.0
อบต. หมอกจำแป่85,411.9118,279.0078.60 %5.012,481.566,177.8550.50 %5.0
อบต. ห้วยปูลิง27,705.473,540.0087.22 %5.015,780.007,036.4455.41 %5.0
อบต. ห้วยโป่ง72,042.4540,151.0044.27 %5.013,632.987,248.6746.83 %5.0
อบต. ห้วยผา41,874.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,391.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยห้อม27,806.8412,636.0054.56 %5.024,082.894,492.4081.35 %5.0
อบต.ขุนยวมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.แม่อูคอ86,741.7414,259.0083.56 %5.019,049.642,988.0484.31 %5.0
อบต.สบป่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0