สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม139,467.23113,603.0018.5 %5.06,295.80266.9695.8 %5.0
รวม 139,467 113,603 18.55 % 6,296 267 95.76 %