สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 121,015.81104,692.0013.5 %5.06,111.32249.8995.9 %5.0
รวม 121,016 104,692 13.49 % 6,111 250 95.91 %