สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน89,891.5643,000.0052.2 %5.05,188.96193.0196.3 %5.0
รวม 89,892 43,000 52.16 % 5,189 193 96.28 %