สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 164,343.73126,198.9823.2 %5.06,617.84441.3193.3 %5.0
รวม 164,344 126,199 23.21 % 6,618 441 93.33 %