สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย187,216.48113,000.0039.6 %5.06,508.411,431.3478.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี9,754.696,853.0029.7 %5.02,092.011,407.5932.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,920.666,445.0035.0 %5.02,045.99843.4458.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท11,949.9411,859.000.8 %0.51,668.66332.5080.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,789.317,737.5528.3 %5.01,132.37866.4023.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,260.417,152.2846.1 %5.01,740.67216.6087.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี10,892.651,025.9490.6 %5.01,848.41359.0080.6 %5.0
รวม 253,784 154,073 39.29 % 17,037 5,457 67.97 %