สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 315,533.50132,609.0058.0 %5.07,630.881,759.6076.9 %5.0
รวม 315,534 132,609 57.97 % 7,631 1,760 76.94 %