สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน118,616.6710,000.0091.6 %5.05,282.76284.9694.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ45,637.6321,487.0052.9 %5.01,114.75582.1347.8 %5.0
รวม 164,254 31,487 80.83 % 6,398 867 86.45 %