สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 141,334.6375,924.0046.3 %5.07,396.383,652.1050.6 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,306.342,364.0045.1 %5.0513.4334.7793.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,836.6116,800.00-55.0 %0.04,199.871,028.6175.5 %5.0
รวม 156,478 95,088 39.23 % 12,110 4,715 61.06 %