สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,468,424.8097,000.0097.2 %5.06,411.481,320.3179.4 %5.0
รวม 3,468,425 97,000 97.20 % 6,411 1,320 79.41 %