สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ182,512.91245,529.00-34.5 %0.06,545.9378.0098.8 %5.0
รวม 182,513 245,529 -34.53 % 6,546 78 98.81 %