สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี111,727.9177,656.0030.5 %5.05,751.76996.3382.7 %5.0
รวม 111,728 77,656 30.50 % 5,752 996 82.68 %