สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน234,199.16330,556.44-41.1 %0.08,822.14432.5095.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร10,703.949,483.0011.4 %5.01,016.94266.5173.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 134,636.8620,532.0040.7 %5.01,078.28472.2156.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 211,988.499,203.0023.2 %5.0870.92315.5463.8 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ15,298.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.85ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ25,259.056,200.0075.5 %5.0305.5786.3571.7 %5.0
รวม 316,788 375,974 -18.68 % 12,094 1,573 86.99 %