สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก526,429.88844,220.00-60.4 %0.017,883.2211,657.8034.8 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)235,156.23228,526.002.8 %1.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)633,165.44346,355.6945.3 %5.023,758.2314,161.3540.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )315,454.03148,042.0053.1 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)132,615.8698,673.0025.6 %5.07,199.401,355.6581.2 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)100,589.8741,495.0058.7 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)22,882.0315,939.0030.3 %5.01,487.35519.5065.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)106,690.0174,196.0030.5 %5.06,202.001,907.0569.3 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)462,439.13262,973.1643.1 %5.011,433.1718,874.70-65.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,562,068.00755,628.0051.6 %5.09,456.866,448.3031.8 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)124,013.9153,457.0056.9 %5.06,780.437,559.00-11.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)315,174.81240,903.0023.6 %5.013,894.261,819.0086.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)140,791.1973,113.0048.1 %5.06,577.2010,792.35-64.1 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,052,704.40742,478.1329.5 %5.028,194.9733,224.15-17.8 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)122,496.5980,366.0034.4 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)329,274.69203,400.0038.2 %5.07,037.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,434,256.10992,176.0630.8 %5.037,450.3812,334.7067.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,399,983.002,942,061.5045.5 %5.0110,554.654,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)277,314.41124,501.0155.1 %5.013,358.946,648.8550.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)681,016.25452,572.0033.5 %5.014,266.809,019.1036.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39733,441.31477,688.3434.9 %5.016,950.122,107.1587.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)446,784.69464,606.38-4.0 %0.021,176.1627,606.60-30.4 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)737,176.44340,483.2253.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)106,836.8122,660.0078.8 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)80,377.799,644.0088.0 %5.05,142.0695.0098.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)84,656.7336,757.0056.6 %5.05,142.062,534.0550.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)767,241.88517,898.0032.5 %5.016,786.145,752.2565.7 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)351,663.94191,580.0045.5 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,208,357.80482,168.5360.1 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.297,530.50222,780.3025.1 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,097,824.801,003,190.608.6 %4.07,683.648,591.40-11.8 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช941,240.38563,098.7540.2 %5.03,459.012,607.0024.6 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.93,677.3124,614.2173.7 %5.02,439.742,309.005.4 %2.5
กสษ.2 กส.ทบ.75,269.6825,926.0065.6 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.30,318.3925,705.0015.2 %5.01,268.84123.5090.3 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)566,031.06303,475.6946.4 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,564,007.90796,052.5049.1 %5.061,554.7810,031.0083.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)184,130.1131,299.6083.0 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)199,935.03124,912.9237.5 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท276,527.2598,098.2064.5 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1321,894.72121,149.6062.4 %5.07,305.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.132,594.5851,362.0061.3 %5.03,591.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.25,527.609,875.2361.3 %5.06,144.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.128,691.5350,385.0060.8 %5.04,023.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1283,091.72127,483.0055.0 %5.08,954.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2373,521.97224,263.6740.0 %5.08,624.437,063.3018.1 %5.0
บชร.3714,632.38466,139.8434.8 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)56,398.0521,860.5061.2 %5.01,638.381,305.0020.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.44,873.318,423.1181.2 %5.01,211.92570.0053.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.7,920.114,069.5048.6 %5.0717.84807.50-12.5 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)896,554.25444,060.0050.5 %5.015,682.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)141,818.9735,787.6074.8 %5.06,556.246,003.358.4 %4.0
พล.ร.11614,232.25129,869.0078.9 %5.014,498.665,696.0560.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)489,244.69125,415.4174.4 %5.013,552.48896.4093.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,851,114.901,180,431.5036.2 %5.039,304.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.115,070.3148,898.9957.5 %5.03,181.060.00100.0 %5.0
พัน.สท.34,051.7119,284.6443.4 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)802,194.94308,016.0061.6 %5.017,636.9416,076.708.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)328,546.9788,694.0073.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31626,148.94378,387.0039.6 %5.013,324.163,570.2073.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)641,308.25245,904.2761.7 %5.015,634.967,220.0053.8 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36603,467.38506,950.8416.0 %5.012,884.6812,457.703.3 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )324,108.38118,819.2263.3 %5.08,345.808,635.50-3.5 %0.0
มทบ.11 และ นขต.468,742.16213,335.0054.5 %5.010,217.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)430,156.47145,254.8466.2 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15211,264.3353,913.9974.5 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)263,185.1362,640.1176.2 %5.05,539.792,118.8061.8 %5.0
มทบ.22773,535.25290,567.0962.4 %5.020,298.4112,803.8536.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)497,891.50115,252.0076.9 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)277,441.6680,251.5171.1 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )270,814.8490,881.0066.4 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)357,647.50103,690.9271.0 %5.09,554.053,686.1561.4 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)249,208.2786,399.1965.3 %5.06,528.602,855.0056.3 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)270,788.44117,545.6756.6 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310528,389.9458,266.9489.0 %5.012,306.147,145.0041.9 %5.0
มทบ.32280,102.81137,301.0051.0 %5.06,979.935,360.0023.2 %5.0
มทบ.34322,363.38128,682.9960.1 %5.08,337.953,087.1563.0 %5.0
มทบ.35352,205.94208,474.6740.8 %5.08,880.079,694.55-9.2 %0.0
มทบ.37237,192.8979,401.7266.5 %5.06,290.346,381.45-1.4 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.61,986.8347,598.0023.2 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)95,435.0934,053.3464.3 %5.02,364.001,100.2553.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)209,255.0265,343.0168.8 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)264,394.66108,345.7959.0 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.524,845.06186,145.0064.5 %5.012,253.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)118,359.3529,154.0075.4 %5.08,337.061,543.3581.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)243,780.81102,075.0058.1 %5.06,225.325,292.6015.0 %5.0
รพ.ของ ทภ.1404,936.63315,165.7522.2 %5.01,245.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.104,210.5347,711.0054.2 %5.0548.52384.5029.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.41,418.6828,014.2432.4 %5.02,697.15494.0081.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.90,314.09122,295.70-35.4 %0.02,497.723,951.50-58.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.46,451.2028,766.0038.1 %5.02,373.931,580.0033.4 %5.0
รร.ส.สส.66,831.4641,686.0037.6 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,260,795.502,426,267.00-92.4 %0.06,651.836,448.303.1 %1.5
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)411,076.63288,856.7229.7 %5.03,303.862,339.0029.2 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)92,963.7350,557.2245.6 %5.04,439.783,452.7522.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก73,856.74126,283.00-71.0 %0.02,389.06496.7579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)198,909.55170,458.0014.3 %5.05,912.833,684.5037.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.107,985.4657,533.0046.7 %5.07,875.733,349.2057.5 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 701,780.13291,908.5058.4 %5.031,262.7711,682.2562.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)549,700.38108,883.8680.2 %5.026,198.560.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)69,374.7826,494.0061.8 %5.07,514.152,008.3073.3 %5.0
รวม 44,904,148 25,874,698 42.38 % 861,194 446,906 0.00 %