สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 128,777.1681,807.5036.5 %5.05,901.84665.2388.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่110,552.9664,660.0041.5 %5.05,772.60826.8685.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,180.0019,024.0032.5 %5.02,487.72706.5071.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น77,756.9738,517.0050.5 %5.03,801.59464.7087.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี108,724.3221,367.0080.3 %5.0770.11262.8665.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,170.2054,739.0040.6 %5.02,960.70450.7084.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี48,080.0220,141.6058.1 %5.02,162.98437.9679.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี682,993.56770,000.00-12.7 %0.04,995.892,277.5254.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่75,681.9849,900.0034.1 %5.04,324.141,160.1573.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี146,273.83245,440.00-67.8 %0.01,806.261,128.7737.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี144,014.88172,004.00-19.4 %0.01,366.59885.9235.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี129,996.97288,623.00-122.0 %0.02,170.882,597.64-19.7 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง110,191.95108,998.001.1 %0.52,598.09378.5485.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี171,849.8324,432.1085.8 %5.02,745.10531.2780.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี141,621.14126,720.0010.5 %5.02,605.82625.1476.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี130,603.49151,540.00-16.0 %0.03,965.45455.1988.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,187,296.102,194,207.00-84.8 %0.09,581.38934.0090.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,090.6121,631.0048.6 %5.01,921.86177.0090.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน736,826.56679,000.007.8 %3.54,755.811,179.6475.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์156,557.52226,523.00-44.7 %0.01,608.241,259.7021.7 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี19,959.3720,023.00-0.3 %0.01,373.1096.5593.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา220,444.52431,067.00-95.5 %0.02,043.18325.5984.1 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา65,984.3949,000.0025.7 %5.0429.32111.5074.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ285,947.91284,372.000.6 %0.52,168.73345.2584.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง98,204.95150,732.13-53.5 %0.0488.19512.05-4.9 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,337,902.90689,000.0048.5 %5.04,070.00439.2889.2 %5.0
รวม 6,478,684 6,983,469 -7.79 % 78,876 19,236 75.61 %