สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 312,167.97279,994.0010.3 %5.010,601.223,791.4264.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,755.3341,768.00-288.3 %0.03,222.66640.3780.1 %5.0
รวม 322,923 321,762 0.36 % 13,824 4,432 67.94 %