สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ครบ97,233.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.16ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %